Miljö

Miljön - vår gemensamma framtid!

SWEBOLT arbetar för att minimera den miljöbelastning som uppkommer vid hantering, distribution och användning av våra produkter. Som grossist finner vi alternativ som ger en hållbar utveckling och som minskar miljöbelastningen, vilket tryggar framtiden och skapar konkurrenskraft för framtidens behov. Målen nås genom att ge medarbetarna kunskap och möjligheter att ta ansvar för miljöfrågorna. Samtliga medarbetare ska följa de lagar och förordningar som utfärdats. Genom att i största möjliga mån använda goda arbetsredskap och externa partners kan vi tillsammans minska belastningen på miljön.

Arbetet inom SWEBOLT ska vara en integrerad del av verksamheten och ska med utveckling och ny kunskap kontinuerligt utvecklas. Vår påverkan på miljön undersöks löpande för att minska miljöbelastningen. Vi återvinner avfall där möjlighet finns och är medlemmar i REPA/FTI - Förpacknings och tidningsinsamlingen. Även träemballage återvinns genom kross och förbränning. Arbetet har lett till att återvinningsgraden av avfallet maximerats.

Till SWEBOLTs miljöarbete hör också att samarbeta med leverantörer som på ett ansvarsfullt sätt hanterar miljö och medarbetare. De mänskliga rättigheterna ska följas för att ge alla möjlighet till en säker framtid.

Fältsäljarna och transporter med egna bilar sker med miljövänliga fordon. Miljöfördelaktiga fordon med låg bränsleförbrukning är ett led i arbetet. Transporter görs huvudsakligen via större speditörer för att samordna med annat gods och därmed minska miljöbelastningen.